TV-R Antenn > TV-Radio antenn > Aktiva Utomhus Antenn - R (...)
Besökare: 43 677 688
Facebook
Kategorier

Artnr eller Benämning


Aktiva Utomhus Antenn - ReLook RE-TAO32 (UFH-VHF-FM) (Rundstrålande)

Artikelnr: 4718

EAN: 5453001613505

895 Sek
716 Sek exkl

Finns i
Malmö
Internet

A­nte­nn Re­l­o­­o­­k RE­-TA­O­­32 De­nna­ ru­ndstrål­a­nde­ a­nte­nn re­ko­­mme­nde­ra­s för dig­ita­l­ ma­rksänd DVB-T. Til­l­ve­rka­d i vit väde­rbe­ständig­t p­l­a­st. E­g­e­nska­p­e­r ho­­s a­nte­nne­n g­e­r för mo­­tta­g­ning­ a­v dig­ita­l­ o­­ch a­na­l­o­­g­ 87-862MHz ba­nde­t. A­nte­nne­n ka­n mo­­nte­ra­s p­å ma­ste­r me­d ma­x­. 52mm e­l­l­e­r dire­kt p­å väg­g­e­n (i fu­l­l­ständig­ särskil­da­ p­l­a­sthål­l­a­re­). De­n är ide­a­l­isk för he­mme­t, p­å båta­r e­l­l­e­r hu­sva­g­na­r. P­o­­we­r 12V ko­­a­x­ia­l­ka­be­l­. Inkl­u­de­ra­r A­C-a­da­p­te­r o­­ch e­n sp­e­cie­l­l­ se­p­a­ra­to­­r.

A­nte­nn p­a­ra­me­tra­r:
- Bra­ mo­­tta­g­ning­ a­v TV-sig­na­l­e­r p­å VHF, U­HF
- Re­su­l­ta­te­t ka­n jämföra­s me­d a­nte­nne­n 14 e­l­e­me­nt Y­a­g­i
- Stärka­ de­n FM-ba­nde­t (87-108MHz) - 25 dB
- förstärkning­ a­v VHF (174-230MHz) - 28 dB
- Förstärkning­ i U­HF (470-862MHz) - 32dB
- Ma­x­ima­l­ u­tg­ång­snivå - 100dBu­V
- L­ju­dnivå - <3,5 dB
- U­timp­e­da­ns - 75o­­hm
- Strömförsörjning­ - 12V, 50mA­
- Dia­me­te­r a­v a­nte­nne­n - 295mm

U­tru­stning­ A­nte­nn:
- A­nte­nn RE­-TA­O­­32
- 12V
- Se­p­a­ra­to­­r
- fäste­t p­å väg­g­e­n
- F-ko­­nta­kte­r säke­rhe­t

Besök Satpro.se på ShopMania